Privacyverklaring

Mamma Instinct, gevestigd aan Gildenpad 14, 6905VA te Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Mamma Instinct
Amy Joan Berentsen
Gildenpad 14
6905 VA Zevenaar
info@mammainstinct.nl
+31 653 665 045

Persoonsgegevens die Mamma Instinct verwerkt

Mamma Instinct verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, afspraken en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Mamma Instinct verwerkt

Mamma Instinct verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras,
 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven,
 • gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mamma Instinct persoonsgegevens verwerkt

Mamma Instinct verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om zo goed mogelijke begeleiding te bieden.
 • Mamma Instinct verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mamma Instinct neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mamma Instinct) tussen zit.

Hoe lang Mamma Instinct gegevens bewaart

Mamma Instinct bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen (voor de volgende categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als geboorte doula of als postnatale doula. Hieronder vallen gegevens over: ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid.
 • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als geboorte doula of als postnatale doula. Hieronder vallen gegevens over: achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, afspraken en telefonisch.
 • Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Mamma Instinct. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gevens kunnen tevens (geanonimiseerd) gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over: voornaam, voornaam baby, geslacht baby, geboortedatum baby, e-mailadres, korte samenvatting geboorte.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Mamma Instinct verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken die Mamma Instinct gebruikt

  Mamma Instinct gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mamma Instinct en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mammainstinct.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

  Mamma Instinct wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe Mamma Instinct persoonsgegevens verwijdert

  Mamma Instinct neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens van Mamma Instinct beveiligd. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord. 

  Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mamma Instinct via info@mammainstinct.nl